รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด  มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556 โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล