รางวัลบุคคลต้นแบบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับรางวัลบุคคลต้นแบบ (MU BRAND AMBASSADOR) ประจำปี 2557 ของคณะ ฯ ดังนี้

        อ.นพ.ชนินทร์  ลิ่มวงศ์   ภาควิชาอายุรศาสตร์   Core Value  M
        นางดุจปรารถนา  พิศาลสารกิจ งานอาชีวอนามัย Core Value A
        นางสาวจงจิต  หงษ์เจริญ ฝ่ายการพยาบาล   Core Value H
        นางน้องนุช  ภูมิสนธิ์ หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง ฯ   Core Value I
        นางสาวปรานอม  เกตุสมพร หัวหน้างานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย   Core Value D
        นายฉลอง  โตแจ้ง  ฝ่ายการพยาบาล   Core Value O
        ศ.นพ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ   Core Value L

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดคัดเลือกบุคคลต้นแบบขึ้น เพื่อเป็นผู้แทนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ในงานครบรอบ 45 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา