ศิริราช รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 48 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

        วันนี้ (1 เม.ย. 57) เวลา 09.30 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬาหัวหมาก ผศ.พญ.สุชาดา  กัมปนาถแสนยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 48 ปี  ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จาก นายสมบัติ  คุรุพันธุ์  รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 48 ปี” ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติในแก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในรูปแบบต่างๆ กับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์การกีฬา และสมาคมกีฬาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  
 
        งาน “วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 48 ปี”  การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีและรำลึกถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อวย  เกตุสิงห์ ผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 และเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทย