รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2556

        เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานประกาศเกียรติคุณ บุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ โอกาสนี้ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานเเละร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารถกลพระเกียรติสวนหลวง ร.๙