รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556

        เมื่อวันที่ 13  ธันวาคม 2556 เวลา 15.30 น. คณะบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2556 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.พ.ร. ให้เกียรติมอบรางวัล  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ  

        สำหรับในปีนี้ มีผลงานจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 2 รางวัล  ดังนี้
 
          รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ได้แก่ 
 
     
 
              อุปกรณ์สำหรับดัดเข็มล้างท่อน้ำตา โดย หน่วยตรวจโรคจักษุวิทยา งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล

          รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ได้แก่ 
 
     
 
              การผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินโลหิตของเท้าขาดเลือดขั้นวิกฤติในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดย สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์