รางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

             ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวปรียานุช เตชะเลิศมณี และ นายชวิน กอศิริกุล นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านพระธรรมพร้อมคำแปล แบบร้อยแก้ว ภาคภาษาบาลี-อังกฤษ รุ่นใหญ่ (ปริญญาตรี) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย