รางวัล 2013 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศิวนนท์  จิรวัฒโนทัย ที่ได้รับรางวัล 2013 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards สาขา Health Sciences จาก ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ   ในงานการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ครั้งที่ 13 ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
 
        รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  2013 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards   โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS)  จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลาง ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไปและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุน