รางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ครั้งที่ 43

        วันนี้ ( 27 พ.ย.56 ) เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ครั้งที่ 43 ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์  ทองบุญเกิด โอกาสนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์  ทองบุญเกิด ได้รับเกียรติแสดงปาฐกถาเรื่อง "Proteomics : นักวิจัยสู่เวทีโลก" ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ  ตึกสยามินทร์ ชั้น 7   โรงพยาบาลศิริราช
 
         ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา ประธานกรรมการจัดงานปาฐกถาเกียรติยศ (วันมหิดล,  สุด  แสงวิเชียร,  และ เอ จี เอลลิส) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ประจำปี 2555 - 2558 เผยว่า  ศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลใน  ปีนี้ จากผลงานที่ผ่านมา ท่านได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2554 รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2553 สาขาชีววิทยา จนเป็นที่ยอมรับเป็นที่ประจักษ์  ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าสถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   
 
        ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร เป็นชื่อปาฐกถาที่ขนานนามขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด  แสงวิเชียร ศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหิดล อดีตคณบดีและอดีตหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งของวงการแพทย์ไทย โดยเป็น "ครูแพทย์" ที่เคารพรักแห่งศิษย์ เป็นนักวิชาการที่ใฝ่ใจศึกษาค้นคว้าในวิทยาการหลายสาขาอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่อง 
 
        ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ได้รับการริเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็นปาฐกถาทางวิชาการที่กำหนดให้มีขึ้นเป็นประจำปีละครั้ง โดยสรรหาบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวิชาการเฉพาะในแขนงที่ท่านอาจารย์สุด แสงวิเชียรรักและสนใจศึกษา ค้นคว้าติดตามอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  ได้แก่ 1. วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 2. วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 3. พันธุศาสตร์  4. แพทยศาสตร์ศึกษา  5. ประวัติเวชศาสตร์  6. เวชนิทัศน์  7. บรรณารักษศาสตร์  8. มานุษยวิทยากายภาพ  9. โบราณชีววิทยา  10. เรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์  11. ประวัติศาสตร์  และ 12. ชีววิทยา ทั้งนี้โดยไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา และสถาบัน หากผู้ได้รับรางวัลเป็นชาวต่างประเทศ ผลงานนั้นจะต้องกระทำในประเทศไทย หรือเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทย ในแนวที่ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้ง โดยผู้รับรางวัลจะได้รับเกียรติให้แสดงปาฐกถาสุด แสงวิเชียร เหรียญทองเกียรติยศ และเงินรางวัล จำนวน  50,000  บาท  จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล