รางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2555

        อีกหนึ่งรางวัลที่สำคัญที่มอบให้แก่บุคลากรของคณะฯ ที่เป็นแบบอย่างในการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน และคณะฯที่ดี ในมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ครั้งที่ 12 ได้แก่ รางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2555 (Quality Person of the Year 2012) คลิกดูรายละเอียด>>>

        โอกาสนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.ดาราวรรณ  วนะชิวนาวิน หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา ที่ได้รางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2555 โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7