รางวัล TTF AWARD ประจำปี 2555

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ  อัสสันตชัย  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2555 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานการแต่งหนังสือเรื่อง ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาต่างๆ และสนับสนุนนักวิชาการไทยให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่ทรงคุณค่าเท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป
 
        โอกาสนี้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ  อัสสันตชัย ได้เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส โดยมี รศ.นพ.ปรีชา  สุนทรานันท์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี