ผลงานวิจัยศิริราช คว้ารางวัล R2R ดีเด่นประจำปี 2556

             
        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล “ R2R ดีเด่น” ประจำปี 2556  โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)และภาคีเครือข่าย R2R ได้จัดการประกวดผลงาน R 2 R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ สนับสนุนบริการและบริหาร และสิ่งประดิษฐ์ เนื่องในโอกาส การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R 2 R) ครั้งที่ 6 “ ร่วมสร้างวัฒนธรรม R 2 R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี  

        โอกาสนี้ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เจ้าของผลงานวิจัย ทั้ง 10 ผลงาน ได้เข้ารับรางวัล จาก ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานแผนงานโครงการ R2R เป็นประธานมอบรางวัล โดยมี รศ.นพ.เชิดชัย  นพมณีจำรัสเลิศ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เป็นผู้แทนคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้มีผลงานวิจัยได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

         รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับตติยภูมิ

- ผลงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการใช้สื่อสนับสนุนในการดูแลแผลที่เท้าด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน” โดย คุณจุภาภรณ์ กังวานภูมิ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และทีมงาน
-  ผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังทรวงอกในผู้ป่วยเด็กอายุ 6 เดือน - 3 ปี ต่อการใช้ยา chloral hydrate” โดย คุณวิภาวิน วัฒนะประการชัย งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด และทีมงาน
- ผลงานวิจัยเรื่อง “Antibiotics Smart Use (ASU) ที่โรงพยาบาลศิริราช”  โดย ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล สถานส่งเสริมการวิจัย และทีมงาน
- ผลงานวิจัยเรื่อง “Effects of adding concentration therapy to Kegel exercise to treat incontinence in post radical prostatectomy” โดย คุณจารุวรรณ คงตระกูล งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ และทีมงาน

        รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับสนับสนุนบริการและบริหาร

- ผลงานวิจัยเรื่อง “ ความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามฉบับย่อจาก KDQOL-SF v. 1.3ในผู้ป่วยโรคไต ” โดย ดร.ภญ.ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ ฝ่ายเภสัชกรรม และทีมงาน
- ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเกณฑ์ที่เหมาะสมในการดูตะกอนปัสสาวะหลังการตรวจด้วยเครื่องตรวจปัสสาวะอัตโนมัติ Sysmex UX 2000” โดย พญ.ปรีชญา วงษ์กระจ่าง ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก และทีมงาน

         รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ 

- ผลงานวิจัยเรื่อง “ ประกอบ-วรา Stand” โดย คุณประกอบ บุญมาดี งานการพยาบาลผ่าตัด และทีมงาน

        ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือบทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556

- ผลงานวิจัยเรื่อง “ ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ Recycle Oxygen reservoir bag และ Commercial Oxygen reservoir bag” โดย คุณกัณฑ์ธิมา แดงนิ่ม งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ และทีมงาน
- ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนายางซิลิโคนสำหรับผลิตสื่อหุ่นจำลองทางการแพทย์ ” โดย ผศ.ผดุงศักดิ์ ศิลากรณ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ และทีมงาน
- ผลงานวิจัยเรื่อง “ อุปกรณ์ช่วยใส่ Stereotactic  โดย คุณสวนีย์ พุ่มสีนิล งานการพยาบาลผ่าตัด และทีมงาน