รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเเสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555  โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ  หอประชุมกองทัพเรือ
 
        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2507 จากนั้นไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับ American Board of Internal Medicine ในปี พ.ศ. 2514 และ Thai Board of Gastroenterology ในปี พ.ศ 2515
 
        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2515 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อปีพ.ศ. 2528 เป็นเหรัญญิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2529 – 2545 เป็นนายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2530 – 2531 และวาระ พ.ศ. 2534 – 2535 เป็นประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2547 – 2549 และเป็นประธานมูลนิธิโรคตับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันในด้านการต่างประเทศ เป็น Secretary General Asian Pacific Association of Gastroenterology พ.ศ. 2535 – 2539 เป็นผู้นำการประชุมนานาชาติของระบบทางเดินอาหารมาจัดประชุมในประเทศไทยถึง 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2545 เป็นประธานการจัดงานประชุมแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารทั่วโลก (World Congress of Gastroenterology) ซึ่งมีแพทย์เข้าร่วมประชุมจำนวน 7,000 ท่านจาก 118 ประเทศซึ่งนำรายได้เข้าประเทศนับพันล้านบาททำให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยว่ามีแพทย์เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารที่มีศักยภาพจำนวนมาก เกิดการขยายผลสอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ (Medical Hub)ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันนี้
 
         ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ มีความรักและสนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องโรคตับ โดยได้ทำการวิจัยเรื่องตับอักเสบบี การรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังของไวรัสบี และขยายผลถึงการรักษาไวรัสซีด้วย เป็นผู้เริ่มต้นจุดประกายให้เห็นถึงความสำคัญของโรคตับอักเสบเรื้อรังที่อาจเกิดจากไขมันแทรกตับ ทำให้แพทย์เกิดความสนใจศึกษาในด้านนี้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นการสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจากเดิม ที่มีเพียงไม่กี่คน นอกจากนี้ได้นิพนธ์ตำราโรคตับและทางเดินน้ำดี เป็นภาษาไทย จำนวน 2 เล่ม ซึ่งได้ใช้เป็นตำราสำหรับนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ฝึกหัดจนถึงปัจจุบัน และได้ริเริ่มก่อตั้งชมรมโรคตับ ซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย รวมทั้งริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิโรคตับ ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับ ซึ่งเป็นโรคที่คนไทยมีอัตราการเป็นโรคสูงมาก หลังจากลาออกก่อนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2533 ได้เป็นอาจารย์พิเศษสอนข้างเตียงในหอผู้ป่วยเพื่อถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ แก่นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ตลอดทุกสัปดาห์จนถึงปี พ.ศ. 2552 นอกจากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ ยังเป็นพุทธศาสนิกชนผู้มีความตั้งมั่นปฏิบัติธรรมตาม คำสอนของพระพุทธเจ้า โดยได้บรรพชาอุปสมบทกับพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน) ในปี พ.ศ. 2525 รวมทั้งทำนุบำรุงศาสนาและบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ มาโดยตลอด
 
        ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานที่ดีเด่น และคุณูปการดังกล่าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ 471 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556 จึงมีมติให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป