รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิญ เศขรฤทธิ์ที่ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555 

        รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิญ เศขรฤทธิ์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2497 ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางโสต ศอ นาสิกวิทยา จาก Tulane University Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2501 และอนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางโสต นาสิก จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2509

        รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิญ เศขรฤทธิ์ เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2505 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในระหว่างรับราชการได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ระหว่างปี พ.ศ. 2516 - 2530 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการในองค์กรวิชาชีพระดับประเทศ อาทิ เป็นกรรมการสมาคมโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2530 เป็นอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา ระหว่างปี พ.ศ. 2517 – 2530 เป็นกรรมการที่ปรึกษาเรื่องเงินทดแทนของพนักงานและกรรมการเกี่ยวกับมาตราการป้องกันผู้ประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน กระทรวงมหาดไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2517 – 2530 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านโสต นาสิก ลาริงซ์ ในระดับต้นของประเทศ จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน และเป็นอาจารย์พิเศษของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านวิชาการ มีผลงานวิจัยและบทความวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 20 เรื่อง

        ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิญ เศขรฤทธิ์ เป็นผู้วางรากฐานในการพัฒนาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในสมัยเริ่มก่อตั้งภาควิชา ซึ่งแยกตัวออกมาจากภาควิชาจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นผู้บุกเบิกและริเริ่มทำการผ่าตัดทางหู คอ จมูก เป็นครั้งแรกที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การผ่าตัดใหม่หลายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนและไม่มีที่ใดในประเทศทำได้ อาทิ การผ่าตัดปะแก้วหูโดยใช้หลอดเลือดดำเป็นแก้วหูเทียม (Tympanoplasty with vein graft), การผ่าตัดเนื้องอกของเส้นเลือดที่โพรงหลังจมูกโดยวิธีการรักษาแนวใหม่(New Technique for Removal of Angiofibroma of Nasopharynx), การผ่าตัดกระดูกแมกซิลล่าออกทั้งหมด(Total Maxillectomy) และการผ่าตัดกล่องเสียงออกทั้งหมด(Total Laryngectomy)เป็นต้นส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และการส่งแพทย์ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศรวมทั้งการพัฒนาสาขาวิชา ห้องผ่าตัด ห้องตรวจรักษาผู้ป่วย และหอผู้ป่วยให้มีความทันสมัยทั้งในด้านพื้นที่และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มีความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัดเจน

        ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานที่ดีเด่น และคุณูปการดังกล่าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ 471 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556 จึงมีมติให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิญ เศขรฤทธิ์ ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป