อาจารย์แพทย์ นักวิจัยศิริราช คว้ารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555

        เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556  มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๕ โดยมี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท โอกาสนี้ อาจารย์แพทย์ นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสิ้น 4 ท่าน จากสาขา ดังนี้ 

        รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู
 

รศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชและผู้รับรางวัลนักศึกษาแพทย์ผู้ทำคุณประโยชน์ของคณะฯ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์จากสมาคมจุลชีววิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและไดรับรางวัลอาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิก ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีรวมถึงได้รับรางวัลจากผลงานการแต่งตำราและผลงานวิจัย อาจารย์มีความมุ่งมั่นสอนลูกศิษย์ให้เป็นแพทย์ไม่ใช่ด้วยใบปริญญาแต่เป็นแพทย์ท ี่มีจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ดังปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

       รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์
 

รศ. ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานการประดิษฐ์ “ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว” ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้รางวัล”นวัตกรรมแห่งชาติ” โดยสามารถทดแทนการนำเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงวิธีใช้งานง่ายอ่านผลง่าย รู้ผลการตรวจภายใน ๑๕ นาที สามารถควบคุมและกำจัดโรคเท้าช้างแบบ one stop service เจ้าหน้าที่สามารถจ่ายยาได้ทันทีหากพบการติดเชื้อ

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา
 

รศ. นพ.ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานการแต่งตำรา “เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหัวใจและหลอดเลือด” ซึ่งแต่งขึ้นสำหรับ ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อายุรแพทย์ และแพทย์ที่สนใจ ให้เข้าใจเทคนิคในการตรวจการแปลผลและเพื่อให้ส่งตรวจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งรังสีเทคนิคให้เข้าใจขั้นตอนและเทคนิคในการตรวจเพื่อการตรวจเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีที่สุด

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ
 

รศ.นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ รองคณบดีฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำการพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงระหว่างระบบการเงินและระบบการบริหารจัดยา, ผู้นำพัฒนาระบบการรับ-ส่งใบสั่งยาและการส่งยาผู้ป่วยใน, ผู้ร่วมการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีของคณะฯ จากเกณฑ์เงินสด เป็นเกณฑ์ พึงรับพึงจ่าย โดยใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และ ระบบคลังข้อมูลการบริหารจัดการ ทำให้คณะฯ มีข้อมูลในการกำหนดนโยบายด้านการเงินและการคลังที่เหมาะสม

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะคัดเลือกผลงานของอาจารย์ นักวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและประชาชน ให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมกองทัพเรือ