รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555

        วันนี้(20 มิ.ย. 56) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555  โดยมีผู้ได้รับรางวัล ทั้ง  4 ท่าน ดังนี้ 

        รางวัลอาจารย์ดีเด่น จาก “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี”
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ ติลกสกุลชัย ภาควิชาสรีรวิทยา อาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิก
 
 
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริยา  เลิศอรรฆยมณี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา     อาจารย์ดีเด่นทางคลินิก
 
 
อาจารย์พิเศษ แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
อาจารย์พิเศษดีเด่น  (คัดเลือกโดยคณะกรรมการพัฒนางานเวชศาสตร์ชุมชน)

        รางวัลอาจารย์ดีเด่นของแพทยสภา
 
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ 

       ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ได้มีมติเกี่ยวกับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2555 ผู้สมควรจะได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นจาก “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และอาจารย์ดีเด่นของแพทยสภา ตามคุณสมบัติและเกณฑ์รางวัลจาก “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ที่ตั้งไว้ดังนี้
        1. เป็นผู้ตั้งใจสอน
        2. ค้นคว้า วิจัย หาวิธีสอน เพื่อประโยชน์และการเรียนรู้ของนักศึกษา
        3. กระทำ ตนเป็นตัวอย่างที่ดี อันจะสร้างเสริมเจตคติในวิชาชีพแก่ศิษย์
        และอาจารย์ดีเด่นของแพทยสภา กำหนดคุณสมบัติรางวัลอาจารย์ดีเด่นของแพทยสภาว่า อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ผู้เหมาะสมจะได้รับรางวัลดังกล่าว