ศิริราชได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2555

        เรื่องเล่าครั้งนี้จากการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)ครั้งที่ 5  “วิถี R2R : เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร”ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวสร.) และภาคีเครือข่าย

        โอกาสนี้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และสนับสนุนบริการและบริหาร ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น ประจำปี  2555 และมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งในปีนี้ มีผลงานจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับรางวัล ดังนี้

        - รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มตติยภูมิ
จากผลงานเรื่อง “Effect of Breast Sling on transthoracic echocardiographic examination time and image quality in women with large breast” โดย นางสาวเกษรี  ปั้นลี้ งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

        - รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับสนับสนุนบริการและบริหาร
จากผลงานเรื่อง “การใช้เทคนิคถ่ายภาพอวัยวะ 3 มิติชนิดสเปค (Conventional SPECT) เปรียบเทียบกับเทคนิค Multi – planar imaging ในการวินิจฉัยรอยโรคกระดูกเชิงกรานจากการตรวจสแกนกระดูกด้วย 99mTc-MDP กรณีที่ผู้ป่วยมีปริมาณรังสีเหลือค้างในกระเพราะปัสสวะ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญญลักษณ์  เธียรธัญญกิจ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล