ครั้งที่ 2 กับรางวัลพระกินรี

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ชัยยศ  ธีรผกาวงศ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา และอดีตนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ที่ได้รับรางวัลพระกินรี ครั้งที่ 2 ในงานประทานรางวัล “พระกินรี” ประจำปี 2555 “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 
 
        จากการประกาศเจตนารมณ์ รณรงค์ต้านมะเร็งปากมดลูกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อหวังลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมดลูกให้ได้มากที่สุด ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา รศ.นพ.ชัยยศ  ธีรผกาวงศ์ ในฐานะนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการรวมพลังสานฝัน ต้านมะเร็งปากมดลูกเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมืองพัทยา และศูนย์การค้าเซ็ลทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช อีกทั้งยังได้จัดตั้งกองทุนต่อต้านมะเร็งปากมดลูก โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจและต้องการจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ร่วมกัน 
 
       การจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า รศ.นพ.ชัยยศ  ธีรผกาวงศ์ เป็นแบบตัวอย่างบุคคลที่ทำความดี คิดดี และปฏิบัติดีในสังคมไทยแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ยังมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง