ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รับรางวัล“มหิดลทยากร” ประจำปี 2554

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอแสดงความยินแก่ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  ที่ได้รับรางวัล“มหิดลทยากร” ประจำปี 2554 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 โดยมี ศ.คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มอบรางวัล  ในงาน “๔๓ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
          ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2514   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา  พ.ศ. 2518 Fellowship Training Critical Care Medicine , John’Hopkins University พ.ศ. 2528  Fellowship Training Injury Epidemilolgy ,Centers for Disease control and Prevention พ.ศ.2531  ปริญญาบัตร วปอ.  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  พ.ศ.2538 ประวัติการทำงานอดีตและปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแต่พ.ศ. 2550-2554   กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2553-2555  กรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการทุนมูลนิธิ “สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า”  พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา  พ.ศ. 2551 -  ปัจจุบัน  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง  พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2551-2555  กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน   กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์  พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ คนที่ 2 พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน    ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการจัดตั้งหอพระราชประวัติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าและหอพระราชประวัติสมเด็จพระราชบิดา-สมเด็จย่าพ.ศ. 2554  ที่ปรึกษาภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พ.ศ. 2553-2555  รองคณบดีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพงานและทรัพย์สิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  (พ.ศ. 2539-2541)  อนุกรรมการสอบเพื่อวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปของแพทยสภา  (พ.ศ. 2534-2540)  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2534-2538)  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  (พ.ศ. 2534-2538)  ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ Mini MPA มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2534-2538)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  (พ.ศ. 2532-2534)  เลขาธิการสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2532)  รองผู้อำนวยการโครงการศูนย์วิจัยพัฒนานโยบาย เตรียมพร้อมทางการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2528-2530)   รองผู้อำนวยการโครงการศูนย์วิจัยพัฒนานโยบาย เตรียมพร้อมทางการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2528-2530)  รองประธานฯ อนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่น (ศิริราช)  (พ.ศ.2528) 
         ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2543-2550)  ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (1  ตุลาคม  พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  (พ.ศ. 2551-2552)  รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2543-2550) ประธานกรรมการมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช  (พ.ศ. 2543-2550)คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (พ.ศ. 2548-2549) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบองค์การเภสัชกรรม (พ.ศ. 2548-2549)  เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล  (พ.ศ. 2541)  อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช (พ.ศ. 2539-2541)
         จากประวัติ  ผลงานและเกียรติประวัติข้างต้น  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหิดล  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ปัจจุบันและสังคมต่อไป  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีมติมอบรางวัล “มหิดลทยากร”  ประจำปี พ.ศ.  2554  เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป