รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2558

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ไพรัช สายวิรุณพร  ภาควิชารังสีวิทยา และคณะฯ  เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2558 จากผงงานวิจัย เรื่อง โปรแกรมการวิเคราะห์ค่า T2* ของกล้ามเนื้อหัวใจและค่า LIC ของตับจากภาพแม่เหล็กไฟฟ้า โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒภานา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานงานมอบรางวัล  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช