รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2558

       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีกับ รศ.พญ. พนัสยา เธียรธาดากุล และคณะฯ  ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2558 จากผงงานวิจัย เรื่อง  Use of an Automated Coagulation Analyzer to Perform Heparin Neutralization With Polybrene in Blood Samples for Routine Coagulation Testing. โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒภานา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานงานมอบรางวัล  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช