รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิกหรือชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2558

       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีกับ ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล  ภาควิชาอายุรศาสตร์ และคณะฯ เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิก หรือชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2558 จากผงงานวิจัย เรื่อง Transdifferentiation of erythroblasts to megakaryocytes using FLI1 and ERG transcription factors. โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒภานา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานงานมอบรางวัล  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช