รางวัล ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านดีเด่น อันดับที่ 1

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงกัณห์ชลิต ถนอมกิตติ แพทย์ประจำบ้านตจวิทยา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาตจวิทยา ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านดีเด่น อันดับที่ 1 จากผลงานวิจัย หัวข้อ Proteome analysis of biopsies from lesional versus nonlesional areas of lopecia areata (การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมเปรียบเทียบระหว่างบริเวณรอยโรคและบริเวณปกติในผู้ป่วยโรคผมร่วงเป็นหย่อม) โดยมี ผศ. นพ. รัฐพล ตวงทอง ภาควิชาตจวิทยา และ ศ.นพ. วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด สถานส่งเสริมการวิจัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ทั้งนี้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงานประชุมใหญ่สามัญ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์