รางวัล Certificate of Appreciation on research oral presentation

        

        

            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับดร.ผ่องพักตร์  พิทยพันธุ์  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  ได้รับรางวัล Certificate of Appreciation on research oral presentation  การนำเสนอผลงานเรื่อง  “Implications of research findings for develop PICC team in Thailand.”    ในการประชุม The 1st International Nursing Service Administration Conference: One voice in Nursing Service Leadership  จัดโดยสมาคมผู้บริหารการพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศเวียดนาม  ประเทศมาเลเซีย  ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศกัมพูชา  ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2557  ณ โรงแรมพาวิเลี่ยน  กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  โดยมีการประชุมวิชาการและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเตรียมความพร้อมให้บริการกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ การขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาลในแต่ละประเทศ  สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  กฎหมายและการฟ้องร้องในแต่ละประเทศและกฏหมายระหว่างประเทศ  และการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลในแต่ละประเทศ  เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลพยาบาลพร้อมการเปิดประตูอาเซียนต่อไป