รางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ จากการประกวดงานวิจัย ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย

       
        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงลลิดา หว่านพืชน์ และ แพทย์หญิงวราลักษณ์ ยั่งสกุล แพทย์ประจำบ้านภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลม.มหิดล ได้รับ รางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ จากการประกวดงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 – 28 เมษายน 2559

        ทั้งนี้การประกวดงานวิจัยดังกล่าว ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกจากผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านทั่วประเทศ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะ ฯ  ดังนี้
 
 
        รางวัลชนะเลิศ ผลงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของลิ้นและโอกาสการเกิดภาวะสำลักอาหาร The Relationship among Objective Measures Of Tongue Strength and Risk Of Aspiration  ผู้วิจัยโดย แพทย์หญิงลลิดา หว่านพืชน์ และอาจารย์ผู้ควบคุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิน เกษกุล หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
 
 
        รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามอาการทางจมูกและไซนัส ฉบับภาษาไทย ในโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง Reliability and validity study of Sino-Nasal Outcome Test 22 (Thai version) in chronic rhinosinusitis ผู้วิจัยโดย แพทย์หญิงวราลักษณ์ ยั่งสกุล และ
อาจารย์ผู้ควบคุม  อาจารย์นายแพทย์เจตน์ ลำยองเสถียร ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา