ศ.เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2558

           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรุณ  เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2558 ประเภทยอดเยี่ยมทุกด้าน จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ได้จัดพิธีโล่และคำประกาศเกียรติคุณแด่ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งได้การยอมเป็นแบบอย่างที่ดี ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ