ศิริราช มอบรางวัลตำราศิริราช-มหิดล ประจำปี 2556 แก่รศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน

       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ภาควิชาจุลชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลตำราศิริราช-มหิดล ประจำปี 2556  ประเภทรางวัล ชมเชย  ตำรา ชื่อ BETA-LACTAMASE ในแกรมลบ : จากความรู้พื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานมอบโล่รางวัลพร้อมทุนสนับสนุน ร่วมด้วย ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เเละประธานกรรมการโครงการ ตำรา – ศิริราช ร่วมเเสดงความยินดี ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2


        รางวัลตำราศิริราช-มหิดล  เป็นรางวัลที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตตำราทางการแพทย์ของอาจารย์ในคณะฯ ให้มีคุณภาพสูงอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การค้นคว้า การอ้างอิงของนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป