รางวัลแห่งความสำเร็จ


ทพญ.วรรณดี พลานุภาพ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ด้านสังคม(Social Award)


ผศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงศ์ รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบอุปกรณ์การแพทย์(Medical Product Design)


ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก รับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อภิชาติ สิงคาลวณิช รับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ


ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล


ผศ.ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


รศ.พญ.ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์ รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


อาจารย์ดีเด่นรางวัลทุน “เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี”


ศิริราชได้รับรางวัล TQM-Best Practices in Thailand


ศิริราช รับมอบ “ป้ายกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย” จากสำนักงานเขตบางกอกน้อย


รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2559


รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2559


รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2559


รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2559


รางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2558


Siriraj Fitness Center ได้รับมาตรฐานด้านสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของกรมอนามัย


รางวัล ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยกย่องเชิดชู


รางวัล ศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ


รางวัลศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์แก่สังคม เป็นที่ประจักษ์


รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน
หน้า 2 3 4 5 6 7  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]