ขั้นตอนการขอรับรางวัลตีพิมพ์งานวิจัย

เอกสารประกอบการขอรับรางวัล
1)

บันทึกจากภาควิชาฯ ขออนุมัติในหลักการขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย (ตามเอกสารแนบหมายเลข 1)

2)

ใบสมัครขอรับรางวัลตีพิมพ์งานวิจัย

3)

reprint 1 ชุด

4)

ใบสำคัญรับเงิน (ยังไม่ต้องลงนาม แต่ใส่รายละเอียดผู้ขอรับรางวัลให้ครบถ้วน)

5)

บันทึกขออนุมัติเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย (ยังไม่ต้องระบุจำนวนเงิน) (ตามเอกสารแนบหมายเลข 2)


การส่งเอกสารการขอรับรางวัล
 

สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 9


ขั้นตอนการพิจารณารางวัลตีพิมพ์งานวิจัย
 

Flow chart

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรางวัลตีพิมพ์งานวิจัย

 

 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th