เกี่ยวกับทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย


     ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีนโยบายสนับสนุนการสร้างนักวิจัยให้มีศักยภาพ รอบรู้และมีความสามารถ ในการสร้างงานวิจัยอย่างเป็นอิสระ ให้มีการดำรงอยู่ เพื่อสร้างผลิต งานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งที่ใช้ในงานบริการสุขภาพ ระบบสุขภาพ ตลอดจนนวัตกรรมให้มีปริมาณ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุนโยบายด้านการวิจัยของคณะฯ ที่ต้องการให้เป็นสถาบัน การแพทย์ที่มีการวิจัยเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ได้มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ การให้ทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัยแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยแบ่งประเภทของทุน ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1) ทุนส่งเสริมอาจารย์นักวิจัย

2) ทุนส่งเสริมนักวิจัยหลังปริญญาเอก

3) ทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

4) ทุนส่งเสริมผู้ช่วยวิจัย

5) ทุนส่งเสริมผู้ช่วยวิจัยภาควิชา

ขั้นตอนการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย

เอกสารประกอบการขอรับทุน

1) บันทึกขอส่งโครงการเพื่อขอรับทุน ผ่านหัวหน้าภาควิชา

2) แบบสมัครขอรับทุน (แยกตามประเภท) 1 ชุด

3) โครงการวิจัยและใบอนุมัติทุน (ที่ใช้สมัครเพื่อขอผู้ช่วยวิจัย) 1 ชุด

4) สำเนาการศึกษาและสำเนาปริญญาบัตรของผู้สมัคร อย่างละ 1 ชุด

5) CD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น


การส่งเอกสารการขอรับทุน

สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 9


ขั้นตอนการพิจารณาทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย

» Flow chart

ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติเมื่อได้รับทุน

เรื่องการสมัครขอรับทุน

1) โครงการวิจัยที่ใช้สมัครขอผู้ช่วยวิจัย จะต้องไม่เป็นโครงการวิจัยเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัยของผู้ช่วยวิจัยรายอื่น

2) ผู้สมัครจะต้องมีการส่งรายงานผลการวิจัยของโครงการวิจัยก่อนหน้าครบตามกำหนดเวลา


การพิจารณาตัดสินการให้ทุนในงวดต่อไป

1) พิจารณาการต่อสัญญาทุกปี โดยจะพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตรงกับเงื่อนไขของทุนแต่ละประเภทตามประกาศฯ

2) หากไม่มีการส่งผลงานตามกำหนด 12 เดือน จะไม่อนุญาต ให้ต่อสัญญาในปีถัดไป

3) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษหรือผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วทุกฉบับ ให้ระบุข้อความในกิตติกรรมประกาศใจความว่า (ภาษาไทย) โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย (บางส่วน หรือทั้งหมด) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ (ภาษาอังกฤษ) This research project is (partly or fully) supported by Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

และใช้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่อยู่ในการตีพิมพ์


การส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์

ขอให้ส่งผลงานตีพิมพ์/แบบตอบรับการตีพิมพ์ซึ่งระบุชื่อของผู้ช่วยวิจัยที่ได้รับทุนในผลงานตีพิมพ์ในช่วงระยะเวลาส่งรายงาน ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย

ประกาศทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย

 

 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th