รูปแบบทุนวิจัยเชิงพาณิชย์

รูปแบบการดำเนินการของทุนวิจัยเชิงพาณิชย์ที่งานวิจัยดำเนินการ ได้แก่
1)

สัญญารับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ริเริ่มโครงการจากแหล่งทุน (Sponsors-Initiated Research Agreement)

2)

สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยที่ริเริ่มโครงการจากผู้วิจัย (Investigator-Initiated Research Agreement)

3)

สัญญารับจ้างวิจัย (Commission Research Agreement)

4)

สัญญาข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (Material Transfer Agreement: MTA)

ขั้นตอนทุนวิจัยเชิงพาณิชย์

Clinical Trial Agreement (CTA)
ขั้นตอนการดำเนินงาน Clinical Trial Agreement (CTA)
 

ขั้นตอนรวมสำหรับผู้ประสานงาน

 

กรณีสัญญาใหม่

 

กรณีสัญญาแก้ไข (Amendment)

การโอนเงินหลัง CTA ลงนามแล้ว
 

วิธีการชำระเงิน


Material Transfer Agreement (MTA)

ขั้นตอนการดำเนินงาน Material Transfer Agreement (MTA)

 

Flow chart

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุนวิจัยเชิงพาณิชย์

แบบฟอร์ม CTA (Clinical Trial Agreement)
»

แบบฟอร์ม Check list ประกอบการพิจารณาและลงนามของสัญญาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ / รับจ้างวิจัย (ภาษาไทย)

»

แบบฟอร์ม Check list ประกอบการพิจารณาและลงนามของสัญญาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ / รับจ้างวิจัย (ภาษาอังกฤษ)

»

ตัวอย่างหนังสือนำส่ง Draft CTA เพื่อพิจารณา

»

ตัวอย่างหนังสือนำส่ง CTA เพื่อพิจารณาลงนาม

»

แบบฟอร์มขอเปิดบัญชี-ปิดบัญชีธนาคาร (วจ.3)

»

ตัวอย่างหนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินการวิจัยประจำปี (Annual Report)

»

ตัวอย่างหนังสือแจ้งปิดโครงการวิจัย (Close-out Report)


แบบฟอร์ม MTA (Material Transfer Agreement)
»

ตัวอย่างหนังสือนำส่ง Draft MTA

»

ตัวอย่างหนังสือนำส่ง MTA

สำหรับใช้ส่งออกภายนอกคณะ
»

ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (Material Transfer Agreement) MTA

 

ผู้จัดหาตัวอย่าง (Thai Version)

ผู้จัดหาตัวอย่าง (English Version)ผู้รับตัวอย่าง (Thai Version)

ผู้รับตัวอย่าง (English Version)

»

แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายเชื้อก่อโรค/สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน

 

From-E  (Thai Version)

From-E  (English Version)

สำหรับใช้ส่งออกภายในมหาวิทยาลัย
»

แบบฟอร์มการส่งวัตถุชีวภาพภายในมหาวิทยาลัย ( Internal Material Transfer Agreement )

ประกาศเกี่ยวกับทุนวิจัยเชิงพาณิชย์

ประกาศเกี่ยวกับทุนวิจัยเชิงพาณิชย์
  Clinical Trial Agreement (CTA)
  1)

การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและเงินจากการว่าจ้างให้ทำวิจัยหรือบริการวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑)

  2)

อัตราค่าธรรมเนียมทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 2551

  Material Transfer Agreement (MTA)
  1)

แนวทางปฎิบัติในการจัดทำข้อตกลงการใช้วัตถุเพื่อการทำวิจัย (Material Transfer Agreement)ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

  2)

การส่งเอกสารข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (Material Transfer Agreement)

  3)

การขนส่ง Dangerous Goods

  4)

การให้เชื้อโรคที่อยู่ในความดูแลเพื่อการวิจัยของอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ

คำสั่งเกี่ยวกับทุนวิจัยเชิงพาณิชย์
 

ที่ 2020/2555 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2555

 

ที่ 5086/2551 เรื่อง การมอบอำนาจ ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2552

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทุนวิจัยเชิงพาณิชย

 

 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th