ผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Impact Factor

Year 2017 ( 987 papers )      
Year 2016 ( 924 papers ) Year 2015 ( 539 papers )
Year 2014 ( 532 papers ) Year 2013 ( 567 papers )
Year 2012 ( 683 papers ) Year 2011 ( 517 papers )
Year 2010 ( 654 papers ) Year 2009 ( 672 papers )
Year 2008 ( 531 papers ) Year 2007 ( 498 papers )
Year 2006 ( 569 papers ) Year 2005 ( 275 papers )
Year 2004 ( 171 papers ) Year 2003 ( 190 papers )
Year 2002 ( 217 papers ) Year 2001 ( 156 papers )
Year 2000 ( 180 papers ) Year 1999 ( 147 papers )
Year 1998 ( 118 papers ) Year 1997 ( 131 papers )
Year 1996 ( 137 papers ) Year 1995 ( 96 papers )

คำจำกัดความ การเก็บตัวชี้วัดด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2559
ระดับคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ
รายชื่อวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ที่ สกอ.และ สกว. ยอมรับเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รายชื่อวารสารวิชาการที่ สกว. รับรองคุณภาพ


Quality of Journals

Publication & Citations 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th