ผลงานนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • สิทธิบัตร
  • สิทธิบัตร (รอพิจารณา)
  • อนุสิทธิบัตร
  • อนุสิทธิบัตร (รอพิจารณา)

รายการสิทธิบัตร

ปี 2558 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า รศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
45981
ปี 2556 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า ชนิดใช้ไฟฟ้า รศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
36755
ปี 2555 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  อุปกรณ์สำหรับเก็บเซลล์จากช่องคลอด ผศ.นพ.สมศักดิ์ ไหลเวชพิทยา
(ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
33675
ปี 2553 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  การตรวจหา DNA ของเชื้อ M. marinum และ M. fortuitum complex (สิทธิ สวทช.) รศ.อังคณา ฉายประเสริฐ
(ภาควิชาจุลชีววิทยา)
28129

การจำแนกชนิดเชื้อ Mycobacterium tuberculosis และ nontuberculous mycobacteria โดยวิธี one tube multiplex PCR (สิทธิ สวทช.) รศ.อังคณา ฉายประเสริฐ
(ภาควิชาจุลชีววิทยา)
28130

ชุดตรวจสอบเชื้อวัณโรคจากสิ่งส่งตรวจในระดับห้องปฏิบัติ การ โดยวิธี One-tube nested PCR (สิทธิ สวทช.) ผศ.สง่า พัฒนากิจสกุล
(สถานส่งเสริมการวิจัย)
27265
ปี 2551 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  อุปกรณ์แยกตัวไร รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
23451
ปี 2550 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  เครื่องมือเก็บกักสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
21441
ปี 2549 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  เครื่องมือเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา รศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
21142
ปี 2548 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  รถเข็นนั่งคนพิการที่สามารถปรับยืนได้ด้วยตนเอง รศ.นพ.ชลเวช ชวศิริ
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
18643
ปี 2544 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  แผ่นรองนอน นส.กฤษณี จันทร์กระจ่าง
(ฝ่ายการพยาบาล)
11276

รายการสิทธิบัตร (รอพิจารณา)

ปี 2557 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  โมโนโคลนาลแอนติบอดีสายเดี่ยวของคนที่จับจำเพาะกับโปรตีนเอ็นเอสบีโพลีเมอเรสของไวรัสตับอักเสบบี ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
1401007402

การผลิตแอนติบอดีของคนชนิดโมโนโคลนาลที่เข้าเซลล์ได้จับจำเพาะกับโปรตีนสำคัญของไวรัสอีโบลา และยับยังกิจกรรมชีวภาพของโปรตีนเหล่านั้น ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
1401005997

แอนติบอดีสายเดี่ยวชนิดโมโนโคลนาลของมนุษย์ที่จับจำเพาะและลบล้างกิจกรรมชีวภาพของโปรตีนเอ็มสองของไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
1401000755

แอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์แบบโมโนโคลนาลที่จับจำเพาะกับโปรตีนเอ็นเอสหนึ่งและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไวรัสไข้หวัดนก ทัยป์และซัปทัยป์ต่างๆ ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
1401000756
ปี 2556 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  แอนติบอดีจิ๋ว (แอนติบอดีโดเมนเดี่ยววีเอช/วีเอชเอช) ที่ปรับโมเลกุลให้เป็นโปรตีนของคนจำเพาะต่อโปรตีนพีเจ็ดไนโรพอรินของไวรัสตับอักเสบชนิดซี และสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสได้ ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
1301007278

กรรมวิธีการเตรียมชุดตรวจวินิจฉัยสำหรับผู้ป่วยนิวโรมัยอิลัยติสออพติกา และกรรมวิธีการจรวจจากชุดทดสอบดังกล่าว ผศ.ดร.นพ. ปณภัฎ เอื้อวิทยา
(ภาควิชาสรีรวิทยา)
1301006266
ปี 2555 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  การผลิตแอนติบอดีจิ๋วที่ลบล้างกิจกรรมชีวภาพของเอนไซม์เฮลิเคสของไวรัสตับอักเสบชนิดซี ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
1201006662

กรรมวิธีการเตรียมวัคซีนโรคภูมิแพ้แมลงสาบชนิดหยอดจมูกที่เตรียมจากสารก่อภูมิแพ้สำคัญจากแมลงสาบชนิดเดี่ยวหรือชนิดรวม โดยใช้ลิโพโซมที่มีประจุบวกเป็นระบบนำส่งวัคซีนและแอดจูแวนท์ ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
1201003622

ระบบนำทางช่วยในการใส่สกรูยึดตรึงแกนดามกระดูกโดยใช้ภาพฟลูออโร่และหุ่นยนต์บอกตำแหน่ง ศ.บรรจง มไหสวริยะ
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
1201003289

ชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟิชนิดการไหลด้านข้างสำหรับหาโมเลกุลเป้าหมาย ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
1201002932

แอนติบอดีจิ๋ว หรือแอนติบอดีโดเมนเดี่ยววีเอช/วีเอชเอช ที่ปรับโมเลกุลให้เป็นโปรตีนของคน และจับจำเพาะรวมทั้งยับยั้งกิจกรรมทางชีววิทยาของโปรตีนเอนเอส 5 บี อาร์เอ็นดีเพนเดนท์อาร์เอนเอโพลีเมอเรส ของไวรัสตับอักเสบชนิดซี ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
1201000089
ปี 2554 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ศ.นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
1101003913

เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับตรวจวัดความเสถียรของระบบบำบัดน้ำเสีย ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
1101000183

กรรมวิธีการสร้างตัวควบคุมบวกในการตรวจโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง รศ.ดร.ธนวรรณ กุมมาลือ
(ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก)
1101000094

หุ่นจำลองที่มีระบบเซนเซอร์สำหรับฝึกการนวดไทย รศ.ทวี เลาหพันธ์
(สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
1101000039
ปี 2553 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  หุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดภายในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน รศ.นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
(ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
1001001782

หุ่นฝึกหัตถการทางจักษุสำหรับแพทยเวชปฏิบัติ รศ.พญ.งามแข เรืองวรเวทย์
(ภาควิชาจักษุวิทยา)
1001001450

ระบบอีเอ็มจีไบโอฟีดแบคสำหรับบำบัดกล้ามเนื้อในเด็กที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว รศ.พญ.ศรีนวล ชวศิริ
(ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
1001000732

ปี 2552 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  อุปกรณ์เพาะเลี้ยงยุงอัตโนมัติ รศ.สิริจิต วงศ์กำชัย
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
0901005188

กรรมวิธีการคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากน้ำคร่ำโดยวิธีการใช้เซลล์เริ่มต้น ดร.ทัศนีย์ เพิ่มไทย 0901004343

โมโนโคลนาลแอนติบอดีที่เป็นโมเลกุนของมนุษย์โดยสมบูรณ์ที่สามารถลบล้างการ ทำหน้าที่ทางชีวภาพของเอนไซม์นิวรามินิเดสชนิดเอ็นหนึ่งของไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ ไวรัสไข้หวัดนก และไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกร ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
0901002894

แอนติบอดีสายเดี่ยวที่เป็นโมเลกุลของมนุษย์โดยสมบูรณ์ที่จับจำเพาะกับโปรตีนแมทริกซ์ชนิดที่หนึ่งของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ และกรรมวิธีการผลิตแอนติบอดี ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
0901002891

กระบวนการสร้างเซลล์ไลน์ชื่อ gp350-EGFP-NC37 ที่มีโปรตีนเรืองแสงฟลูออเรสเซนสีเขียวและไกลโคโปรตีน 350 ของเชื้อ Epstein Barr virus ปรากฎอยู่พร้อมกัน รศ.ดร.วรรณี กัณฐกมาลากุล
(ภาควิชาจุลชีววิทยา)
0901002391

กรรมวิธีการหาค่าสมบูรณ์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซด์ชนิดต่างๆ ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
(สถานส่งเสริมงานวิจัย)
0901001612

ถุงรักษาอุณหภูมิร้อน/เย็น ภญ.ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ 0901001613

โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่เป็นโมเลกุลของมนุษย์ที่สามารถลบล้างการทำหน้าที่ทางชีววิทยาของฮีแมกกลูตินินชนิดเอชห้าของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอและไวรัสไข้หวัดนกได้หลายเคลดและหลายสายพันธุ์ ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
0901001535

กรรมวิธีหาร้อยละเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ชนิดต่างๆ ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
(สถานส่งเสริมงานวิจัย)
0901001047

ปี 2551 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  เก้าอี้นั่งที่สามารถปรับให้ผู้นั่งเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืนได้ รศ.นพ.ชลเวช ชวศิริ , รศ.พญ. ศรีนวล ชวศิริ
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
0801002862

การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนเบต้าโกลบินในโรคธาลัสซีเมีย อ.วรรณา ทองนพคุณ
(สถานส่งเสริมงานวิจัย)
0801004679

ปี 2550 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  ชุดตรวจไบโอเซนเซอร์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิด H5 และชนิด influenza A ศ.ธารารัชต์ ธารากุล
(ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน)
0701005627

เซลล์ฮัยบริโดมาที่ผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีจำเพาะต่อส่วน Hermaggulutinin ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ Subtype H5 ศ.ธารารัชต์ ธารากุล
(ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน)
0701005489

รายการอนุสิทธิบัตร

ปี 2559 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  ตู้ป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคขนาดเล็ก นางสาวลลิตา มัฏฐาพันธ์
(ภาควิชาตจวิทยา)
11079
ปี 2558 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  กรรมวิธีการสกัดสารก่อภูมิแพ้สำหรับวัคซีนโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น ศ.วันเพ็ญ ชัยคำพา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
9881

แผ่นรองใต้ก้นพร้อมถุงวัดปริมาณเลือดหลังการคลอดปกติ นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
(ภาควิชาสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา)
9687

กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
9684

กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้จากเชื้อรา ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
9685

กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้จากเรณูของหญ้า ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
9686

เพดานเทียมสำเร็จรูป ทภ.หญิงวรรณดี พลานุภาพ
(งานทันตกรรม)
9460
ปี 2557 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  กรรมวิธีการใช้สาร hexadimethrine bromide (polybrene) ในการกำจัดฤทธิ์ขอยากันเลือดแข็ง (heparinX ในตัวอย่างเลือดสำหรับการตรวจการแข็งตัวของเลือดโดยใช้เครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ ผศ. พนัสยา เธียรธาดากุล
(ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก)
9368

วัคซีนเททานัสท็อกซอยด์ในรูปของลิโปโซมสำหรับให้ทางจมูก และกรรมวิธีการเตรียม ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
9037
ปี 2556 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  กรรมวิธีการผลิตแผ่นสีสำหรับย้อมตา นางสมคิด มั่งอุดม
(ฝ่ายการพยาบาล)
8109
ปี 2555 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  เครื่องมือเจาะช่องท้องเพื่อใส่เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง รศ.นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
(ภาควิชาสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา)
7682

อุปกรณ์สำหรับพิมพ์จมูก นางนฤมล ทองอินทร์
(ฝ่ายการพยาบาล)
7447

อุปกรณ์กล้องสำหรับตรวจหาความผิดปรกติของปากมดลูกชนิดพกพา รศ.นพ.สมศักดิ์ ไหลเวชพิทยา
(ภาควิชาสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา)
7448

หุ่นฝึกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้อง นางสมหมาย วิบูลย์ชาติ
()
7403

อุปกรณ์สำหรับดัดเข็มล้างท่อเดินน้ำตา นางเอื้องพร พิทักษ์สังข์
(ฝ่ายการพยาบาล)
7265

หุ่นจำลองสำหรับฝึกหัดจัดกระดูกข้อมือหักให้เข้าที่ ศ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
( ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
7106

อุปกรณ์ยึดเตียงสำหรับวางเครื่องวัดสัญญาณชีพ นางจรีพร อัตโสภณวัฒนา
(ฝ่ายการพยาบาล)
7081

ชุดทดสอบการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไรซิสระยะแรก โดยเทคนิค PCR รศ.ดร.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์
(ภาควิชาจุลชีววิทยา)
6956

อุปกรณ์ฉีดยารากประสาทไขสันหลัง รศ.จตุพร โชติกวณิชย์
( ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
6894

อุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมือ รศ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์
( ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
6895

อุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดดามกระดูกสะโพก ศ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
6868
ปี 2554 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  อุปกรณ์ช่วยหยอดตา นางมนตบงกช กนกนันทพงศ์
(ฝ่ายการพยาบาล)
6555

อุปกรณ์สำหรับดัดข้อศอก นายพรศักดิ์ กฤษณศรีวิสุทธิ์
()
6518

ชุดสระผมเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล นายมงคล อ่อนบาง
(ฝ่ายการพยาบาล)
6395

อุปกรณ์รองรับขาและเท้า นางมณฑา มณีเสาวภาคย์
(ฝ่ายการพยาบาล)
6288

กรรมวิธีการผลิตน้ำยาสกัดโปรตีนสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์น้ำ ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
(ภาควิชากุมารเวชศาสตร์)
6290

กล่องถอดและเก็บใบมีดที่ใช้แล้ว นายศรัญยู ลือเลื่อง
(ภาควิชานิติเวชวิทยา)
6289

สายรัดนิรภัยสำหรับรถเข็นผู้ป่วย นางสาวสาวิตรี จันทคา
(ฝ่ายการพยาบาล)
6164

อุปกรณ์ฝึกหัดจัดลำดับกระดูกหัก ศ.นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
6059

อุปกรณ์สำหรับรองรับขาและเท้า นางจุภาภรณ์ กังวานภูมิ
(ฝ่ายการพยาบาล)
6005
ปี 2553 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  อุปกรณ์ประคองสะโพกและขา นางสาวสุดารัตน์ บุญเลิศ
(ฝ่ายการพยาบาล)
5816

หมอนรองรับท้องสำหรับหญิงตั้งครรภ์ นางนวพร เหมือนเงิน
(ฝ่ายการพยาบาล)
5817

อุปกรณ์สำหรับช่วยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก รศ.สิทธิพร ศรีนวลนัด
( ภาควิชาศัลยศาสตร์)
5770

อุปกรณ์เก็บของเสียในทรวงอกสำหรับทารกแรกเกิด นางบุญสม มัณยานนท์
()
5249
ปี 2552 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  แถบยึดเข็มเจาะท้อง นายอุดม อุปมาณ
(ฝ่ายการพยาบาล)
5168

อุปกรณ์ดูดควัน นางปราณี พลมณี
()
5093

อุปกรณ์เสริมสำหรับสายเครื่องช่วยหายใจ ดร.วัลลีย์ กาญจนกิจสกุล
( งานบริหารจัดการความเสี่ยง)
4929

ม้ายืนมีราวสำหรับมือจับ ศ.นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
4899

เก้าอี้นั่งที่สามารถปรับให้ผู้นั่งเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืนได้ รศ.นพ.ชลเวช ชวศิริ
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
4870

เตียงสำหรับการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ผศ.นพ.เดโช จักราพาณิชกุล
(ภาควิชาอายุรศาสตร์)
4793
ปี 2551 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  อุปกรณ์สำหรับแขวนขวด นางสุดารัตน์ ปรากฎชื่อ
(ฝ่ายการพยาบาล)
4411

อุปกรณ์กักฝุ่น รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
3988

เครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ศ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
(ภาควิชาอายุรศาสตร์)
3973
ปี 2550 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  อุปกรณ์สำหรัรบดามกระดูกภายนอก ศ.นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
3919

เครื่องคลุกแป้งบนถุงมือผ่าตัด ศ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
(ภาควิชาอายุรศาสตร์)
3881

อุปกรณ์ปลดเข็มและเก็บเข็มและกระบอกฉีดยาใช้แล้ว ศ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
(ภาควิชาอายุรศาสตร์)
3882

อุปกรณ์สำหรับคลุมสายให้อาหารทางหน้าท้อง นางสาวนัตติมา ชูดวงแก้ว
(ฝ่ายการพยาบาล)
3682

เต้านมเทียม นางสาวมาลา โง้วอมราภรณ์
(ฝ่ายการพยาบาล)
3511

อุปกรณ์ค้ำยันสะโพก ศ.นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
3148

อุปกรณ์ดามกระดูกปลายนิ้ว ศ.นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
3149

เครื่องวัดมุมในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด รศ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
3144
ปี 2549 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  อุปกรณ์สำหรับแขวนแขน-ขา ศ.นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
3019

อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกนิ้วมือและนิ้วเท้า ศ.นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
3021

อุปกรณ์เก็บสารคัดหลั่งและอุจจาระ ศ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
( ภาควิชาอายุรศาสตร์)
3020

อุปกรณ์เก็บเสมหะ ศ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
( ภาควิชาอายุรศาสตร์)
2946

กางเกงสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ศ.นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
2782

การพิสูจน์เชื้อกลุ่มก่อวัณโรคและการทดสอบความไวต่อยาต้านเชื้อวัณโรคโดยใช้สาร 3-(4,5-ไดเมธิลไทอะซอล-2-อิล)-2,5-ไดเฟนิล-2เอช - เตตระโซเลี่ยม ผศ.ดร.ศุภร ฟุ้งลัดดา
( ภาควิชาจุลชีววิทยา)
2474

การเตรียมสารแคปไซซิน (Capsaicin) จากพริกกระเหรี่ยง ศ.นพ.สุชาย สุนทราภา
(ภาควิชาศัลยศาสตร์)
2337
ปี 2547 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  อุปกรณ์เติมอาหารเพาะเลี้ยง รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
1435
ปี 2546 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  ภาชนะปลดเข็มฉีดยาด้วยแผ่นสปริง รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ์
(สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
977
ปี 2545 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  ชุดอุปกรณ์สำหรับวัดการหมุมตัวของลูกตาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนท่าจากหน้ามองตรงเป็นท่านอน รศ.สบง ศรีวรรณบูรณ์
( ภาควิชาจักษุวิทยา)
737

รายการอนุสิทธิบัตร (รอพิจารณา)

ปี 2557 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  สูตรสารสกัดผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมัน (สวทช มหิดล จุฬา) รศ.ดร.เนตรนภิส ธีระวัลย์ชัย
( ภาควิชาชีวเคมี)
1403001691

กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้จากขนสุนัขและแมว ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง และคณะ
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
1403001511
ปี 2556 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  ชุดไพรเมอร์และโพรบเพื่อใช้กับดีเอ็นเอชิพที่สามารถจำแนกชนิดเชื้อกลุ่มก่อวัณโรค และจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อก่อวัณโรคในระดับโมเลกุล อังคณา ฉายประเสริฐ
(ภาควิชาจุลชีววิทยา)
1303000644
ปี 2554 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอ รายละเอียด
  โมโนโคลนอลแอนติบอดี ที่มีความจำเพาะกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ศ.ธารารัชต์ ธารากุล
(ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน)
1103000607

จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th