ผลงานนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • สิทธิบัตร
  • อนุสิทธิบัตร

รายการสิทธิบัตร

ปี 2558 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า รศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
45981
ปี 2556 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า ชนิดใช้ไฟฟ้า รศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
36755
ปี 2555 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  อุปกรณ์สำหรับเก็บเซลล์จากช่องคลอด ผศ.นพ.สมศักดิ์ ไหลเวชพิทยา
(ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
33675
ปี 2553 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  การตรวจหา DNA ของเชื้อ M. marinum และ M. fortuitum complex (สิทธิ สวทช.) รศ.อังคณา ฉายประเสริฐ
(ภาควิชาจุลชีววิทยา)
28129

การจำแนกชนิดเชื้อ Mycobacterium tuberculosis และ nontuberculous mycobacteria โดยวิธี one tube multiplex PCR (สิทธิ สวทช.) รศ.อังคณา ฉายประเสริฐ
(ภาควิชาจุลชีววิทยา)
28130

ชุดตรวจสอบเชื้อวัณโรคจากสิ่งส่งตรวจในระดับห้องปฏิบัติ การ โดยวิธี One-tube nested PCR (สิทธิ สวทช.) ผศ.สง่า พัฒนากิจสกุล
(สถานส่งเสริมการวิจัย)
27265
ปี 2551 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  อุปกรณ์แยกตัวไร รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
23451
ปี 2550 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  เครื่องมือเก็บกักสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
21441
ปี 2549 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  เครื่องมือเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา รศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
21142
ปี 2548 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  รถเข็นนั่งคนพิการที่สามารถปรับยืนได้ด้วยตนเอง รศ.นพ.ชลเวช ชวศิริ
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด)
18643
ปี 2544 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  แผ่นรองนอน นส.กฤษณี จันทร์กระจ่าง
(ฝ่ายการพยาบาล)
11276

รายการอนุสิทธิบัตร

ปี 2559 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  ตู้ป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคขนาดเล็ก นางสาวลลิตา มัฏฐาพันธ์
(ภาควิชาตจวิทยา)
11079
ปี 2558 ชื่อรายการ ชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่ รายละเอียด
  กรรมวิธีการสกัดสารก่อภูมิแพ้สำหรับวัคซีนโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น ศ.วันเพ็ญ ชัยคำพา
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
9881

แผ่นรองใต้ก้นพร้อมถุงวัดปริมาณเลือดหลังการคลอดปกติ นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
(ภาควิชาสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา)
9687

กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
9684

กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้จากเรณูของหญ้า ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
9686

กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้จากเชื้อรา ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)
9685

เพดานเทียมสำเร็จรูป ทภ.หญิงวรรณดี พลานุภาพ
(งานทันตกรรม)
9460
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th