ประชุมวิจัย     
แสดงความยินดีกับความสำเร็จของการจัดงาน SICMPH 2016 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Innovation in Health”

งานประชุมวิชาการ SICMPH

(Siriraj International Conference in Medicine and Public Health 2016)


จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2559)           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2559 Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH) โดยเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2559  ภายในงานได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมาย อาทิเช่น การรับฟังวิทยากรทั้งภายในประเทศ-ต่างประเทศ  การประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องต่าง ๆ การมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจ  เป็นต้น  ตลอดระยะเวลาการจัดงานดังกล่าว พบว่าผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างล้นหลาม


           ในการนี้ทางงานวิชาการและงานวิจัย ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และหวังว่าในการจัดงานวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครั้งต่อไป จะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือที่ดีเช่นนี้อีกครั้ง

22/6/2559 - 22/6/2560