ประชุมวิจัย     
Tottori Prefecture ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ต้อนรับคณะดูงาน

จาก


ภาคอุตสาหกรรมต่างๆในเขตจังหวัด Tottori ของประเทศญี่ปุ่น
           เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2559 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พาคณะดูงานจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆในเขตจังหวัด Tottori ของประเทศญี่ปุ่น มาพบปะหารือกับทางคณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ


          

          และในช่วงบ่ายทางคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลได้พาคณะดูงานดังกล่าวเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในโรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

23/5/2559 - 23/5/2559