ประชุมวิจัย     
พิธีแถลงข่าวลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาสู่นวัตกรรมเภสัชภัณฑ์

          มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานแถลงข่าว ลงนามสัญญาอนุญาติให้ใช้สิทธิ์ทรัพย์สินทางปํญญาสู่นวัตกรรมเภสัชภัณฑ์ เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัทเกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงรวงผึ้ง สุทเธนทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงฉวีวรรณ บุนนาค และคณะผู้ประดิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนายเชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวความเป็นมาและรายละเอียดนวัตกรรมเภสัชภัณฑ์
          “โรคภูมิแพ้” จัดปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลก ในแต่ละปีประเทศไทยเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคนี้กว่า 2,400 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้นอกจากจะมีค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงแล้ว คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยยังลดลงอีกด้วย โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ผลิตน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้และวัคซีนสำหรับตรวจและรักษาโรคภูมิแพ้เพื่อใช้เองมานานกว่า 30 ปี ได้ร่วมมือกับบริษัทเกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตเวชภัณฑ์เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นองค์กรเอกชนที่มีศักยภาพในการผลิต มีโรงงานผลิตวัคซีนโรคภูมิแพ้ตามมาตรฐาน GMP ของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานสากล มีความสามารถทางการตลาด จึงมีศักยภาพในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเป็นที่ต้องการของวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ความร่วมมือนี้นับเป็นโครงการแรกในภูมิภาคเอเซียที่งานวิจัยและพัฒนาการผลิตเวชภัณฑ์ชีววัตถุ (Biological product) จากหน่วยงานของรัฐในระดับ ห้องปฏิบัติการสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ของสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ของประเทศไทย และสามารถให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้อย่างทั่วถึงทุกเศรษฐานะ

4/8/2558 - 4/8/2558