ประชุมวิจัย     
การประชุมเพื่อวิเคราะห์ SWOT ของงานวิจัย

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคาร SiMR ชั้น 12 งานวิจัยได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ของงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ SWOT ของงานวิจัย

 

          และในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 งานวิจัยได้จัดกิจกรรมล่องเรือไปจังหวัดอยุธยา เพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT และนำไปเป็นแผนกลยุทธ์ของงงานวิจัยต่อไป


16/2/2558 - 16/2/2558