ประชุมวิจัย     
การอบรมวิธีการหา citation index

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศรีสวรินทรา ชั้น 6 งานวิจัยได้จัดการอบรมวิธีการหา citation index ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานวิจัยของภาควิชา และผู้สนใจวิทยากร โดยคุณนุชรีย์ ถาปันแก้ว ร่วมกับ คุณสุวลีแจ้งขำ และคุณปรัถมา ชมอุตถ์ ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรมจากบุคลากรต่างๆ เป็นจำนวนมาก

17/12/2557 - 17/12/2557