ประชุมวิจัย     
พิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยด้านวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยสำเร็จรูป LAB ON A CHIP

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มี “พิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยด้านวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยสำเร็จรูป LAB ON A CHIP” ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
         การร่วมมือวิจัยพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยสำเร็จรูป LAB ON A CHIP นี้ จะนำไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์โรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ โรคเท้าช้าง โรคฉี่หนู วัณโรค โรคประสาทส่วนกลาง เป็นต้น สามารถนำไปใช้ในงานภาคสนามและทุกโรงพยาบาล โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ราคาแพง ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ และลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าชุดทดสอบเหล่านี้จากต่างประเทศ และยังทำให้โรงพยาบาลทุกแห่งสามารถทำการตรวจวิเคราะห์และติดตามโรคต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องมือราคาแพง จึงทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน

13/11/2557 - 13/11/2557