ประชุมวิจัย     
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับบริษัท BIONEER Corporation จัดทำ Memorandum of Understanding (MOU) เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก

      สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับ บริษัท BIONEER Corporation ได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะจัดทำ Memorandum of Understanding (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยในการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก โดยทางบริษัท BIONEER Corporation จะช่วยเหลือสนับสนุน พัฒนาการผลิตชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกให้ออกมาใช้ในเชิงพาณิชย์
     โดยมีกำหนดการจัดพิธีลงนามความร่วมมมือของทั้งสองฝ่ายขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

5/11/2557 - 5/11/2557