ประชุมวิจัย     
Thailand-Canada Research collaboration Meeting August 22, 2014 At 12 Floor,SiMR Building

 เนื่องในโอกาสที่ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และท่านเอกอัครราชฑูตไทยประจําประเทศแคนาดา จะเข้าเยี่ยมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทางคณะ ฯจึงได้จัดงานประชุมเรื่องการสนับสนุนการวิจัยร่วมระหว่างประเทศไทยและแคนาดาขึ้น เพื่อสนับสนุนการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศไทยและแคนาดา (Thailand - Canada research collaboration in science, technology and innovation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยด้าน Chronic diseases ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ตามที่คณะฯมีนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยเรื่อง Global Research Network and Outcome เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์คณะฯที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

27/8/2557 - 27/8/2557