ข่าววิจัย     
ข้อสรุปความร่วมมือระหว่าง Middieton Foundation for Ethical Studies ( MFES)

 ข้อสรุปความร่วมมือระหว่าง Middieton Foundation for Ethical Studies ( MFES)  ประเทศสหรัฐอเมริกา กับ Ter Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethicl Review (SIDCER) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะแพทย์ศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

  1. ความร่วมมือนี้เป็นการผลักดันให้มีการเกิดศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านจริยกรรมการวิจัยในคนให้กับกรรมการจริยกรรมการวิจัยในคนในกลุ่มประเทศอาเซีน (ASEAN) ประเทศไทย
  2. ความร่วมมือนี้ทำผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นโครงการฝึกอบรมการประชุมสัมมนา เป็นต้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเพิ่มความเข้มแข็งของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และศักยภาพของการรมการ
  3. มีการลงนามความตกลงในความร่วมมือระหว่าง 5 สถานบัน ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ  Middleton Foundation for Ethical Studies (MFES), Olympia,Washington,USA

ประเด็นสำคัญอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมพัฒนากรรมการวติยธรรมการวิจัยในคนของหลุ่มประเทศ ASEAN

  1. ผู้สมัครมีพื้นฐานเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมาก่อน
  2. จัดอบรมปีละ 2 ครั้ง ระยะเวลาการฝึกอบรมครั้งละ 16 สัปดาห์
  3. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งละ 3-15 คน
  4. คาดว่าโครงการนี้จะเริ่มเป็นครั้งแรกในวันที่ 6 ตุลาคม 2557

รายละเอียดของการจัดทำโครงการฝึกอบรมจะมีการทำข้อตกลงย่อยระหว่าง 5 สถาบันต่อไป

สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะมีการจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ ในการส่งกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเข้าร่วมรับการวฝึกอบรมในโครการนี้ปีละ 1-2 คน

20/3/2557 - 20/3/2557