ข่าววิจัย     
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ภายใต้โปรแกรม "Grand Challenges Explorations Round 16"
ประกาศ การส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ่านระบบ NRMS
เปิดรับสมัครทุนวิจัย หัวข้อ Professional Development Programme for Mid-career Researchers
เปิดรับสมัครทุนวิจัย "PAR-15-292 : Emerging Global Leader Award (K43)"
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Mahidol-Liverpool Ph.D.Scholarships ประจำปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมงงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Rtesearch Expo 2015)
ประกาศ เรื่องการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559-2561
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (TRF-CHE-Scopus Rsearch Awards)
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]