ข่าววิจัย     
ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559
ประกาศ แนวปฎิบัติในการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 2558
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศที่มีความสามารถและสนใจไปทำวิจัยในโปแลนด์เป็นเวลา 1-3 ปี
ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน Mahidol University International Night 2015
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ต่อยอด (RGJ Advanced Programme) ประจำปีงบประมาณ 2559
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) ระดับปริญญาเอก-ปริญญาโท (รอบ1/2559) และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาขอทุนจากแหล่งทุนเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network : IRN) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เปิดรับสมัครทุนวิจัย กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่หิน และ ศึกษาวัสดุทดแทน รอบที่ 2
The Pump & CGM (Continuous Glucose Monitoring) Therapy Expert Programs
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
ประชาสัมพันธ์ การบรรยายด้านแพ้ยาโดย Professor Riichiro Abe
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]