ข่าววิจัย     
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการ Advance Followship ภายใต้โครงการ Newton Fund
ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล DMSc Award
ประชาสัมพันธ์ การอบรม Writeshop on Population Ageing
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Thailand Research symposium 2016
ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559
ประกาศ แนวปฎิบัติในการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 2558
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศที่มีความสามารถและสนใจไปทำวิจัยในโปแลนด์เป็นเวลา 1-3 ปี
ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน Mahidol University International Night 2015
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ต่อยอด (RGJ Advanced Programme) ประจำปีงบประมาณ 2559
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) ระดับปริญญาเอก-ปริญญาโท (รอบ1/2559) และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาขอทุนจากแหล่งทุนเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network : IRN) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]