ข่าววิจัย     
ประกาศ การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม (คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญอาคันตุกะชาวต่างประเทศระดับสากล (Siriraj International Visiting Scholars)
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research)
ประกาศ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายผ่าน Application Line
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)"
ประชาสัมพันธ์ การอบรม "Good Clinical Practice (GCP) in Clincial Research & Statistical issues and analysis for clinical trials"
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ภายใต้โปรแกรม "Grand Challenges Explorations Round 17"
ประชาสัมพันธ์ โครงการ ASEAN Science Leadership Program (ASEAN SLP)
ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม "การคิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการวิจัย"
ประกาศ กฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครทุนวิจัย นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์ งานเสวนา เรื่อง แนวโน้มโลก ความท้าทายของประเทศ และบทบาทของ วทน. ในทศวรรษหน้า
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]