ข่าววิจัย     
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จัดโดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย
ประกาศ หลักเกณฑ์การคำนวณงบประมาณค่าใช้สอย และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การจัดฝึกอบรมสำหรับโครงการที่มีแหล่งทุนสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559
ประกาศ การขอเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ประกาศ การเสนอโครงการเพื่อขอจัดตั้งงงบประมาณการวิจัย ประจำปี 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อผู้สมัครรับรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Research Awards
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน หรือนำเสนอผลงานวิชาการ ของสถาบันวัคซีน
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 ของสถาบันวัคซีน
ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท. 42)
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ภายใต้โปรแกรม "EMBO Short Term Fellowships"
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ"
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ภายใต้หัวข้อ "Bilateral Research Collaboration with the Asia-pacific Region 2013-2016"
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการวิจัย UMAP Research Net ประจำปี 2559
เปิดรับสมัครทุนวิจัย สำหรับนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ แนวปฎิบัติเรื่องมาตรฐานการวิจัย ของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนและหลังจากได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]