ข่าววิจัย     
ประกาศ วิธีปฎิบัติสำหรับการใช้ห้องปฎิบัติการ BSL level 2
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 จาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแห่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี 2560 จากสำนักงานกงอทุนสนับสนุนการวิจัย และ มูลนิธิชัยพัฒนา
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship 2017) จาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์ การอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2560
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสุขภาพ
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการทุนฝึกอบรมหรือปฎิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (สวก.)
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (สวก.)
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนา "การกำหนดแบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรมโครงการวิจัย และมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท สัตว์น้ำ สัตว์เพื่อการเกษตร สัตว์ป่า แมงและแมลง"
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ทุนไตรภาคีไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2560 (The Joint TICA-TRF-French Embassy in Thailand Fellowship for Doctoral Studies)
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ทุนไตรภาคีไทย-สวีเดน ประจำปี 2560 (The Joint TICA-TRF- Sida-ISP Fellowship for Doctoral Studies)
ประชาสัมพันธ์ การออกเอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of Approval) เป็นฉบับภาษาอังกฤษ
ประกาศ การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]