ข่าววิจัย     
ประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
เปิดรับสมัครทุน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เปิดรับสมัครทุน "จอมจักร จันทรสกุล" สำหรับผู้ที่สนใจการทำวิจัยด้านโภชนบำบัดทางคลินิก
เปิดรับสมัครทุน สำหรับนักศึกษาแพทย์และผู้ที่สนใจต้องการไปฝึกงานกับ WHO Geneva-based Internships
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, proposals and publications for successful scientists)
เปิดรับสมัครทุน โครงการ Leaders in Innovation Fellowships(LIF) Programme โดยแหล่งทุน Newton Fund
ประกาศ แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ การระบุข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสาร การขอโอนเงินรับจ้างทำวิจัย ของศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช
ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to research)
ประกาศ คู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน Version 7
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2560 กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) รอบที่ 2 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประกาศ วิธีปฎิบัติสำหรับการใช้ห้องปฎิบัติการ BSL level 2
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 จาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแห่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี 2560 จากสำนักงานกงอทุนสนับสนุนการวิจัย และ มูลนิธิชัยพัฒนา
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship 2017) จาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]