ข่าววิจัย     
ประกาศ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ. 2560
ประกาศ การกำหนดวงเงินเพื่อบริหารเงินอุดหนุนวิจัย
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand-UK Workshop on Non-Communicable Diseases and Infectious Diseases
เปิดรับสมัครทุน โครงการ Promoting Innovation with Investment
ประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
เปิดรับสมัครทุน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เปิดรับสมัครทุน "จอมจักร จันทรสกุล" สำหรับผู้ที่สนใจการทำวิจัยด้านโภชนบำบัดทางคลินิก
เปิดรับสมัครทุน สำหรับนักศึกษาแพทย์และผู้ที่สนใจต้องการไปฝึกงานกับ WHO Geneva-based Internships
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, proposals and publications for successful scientists)
เปิดรับสมัครทุน โครงการ Leaders in Innovation Fellowships(LIF) Programme โดยแหล่งทุน Newton Fund
ประกาศ แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ การระบุข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสาร การขอโอนเงินรับจ้างทำวิจัย ของศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช
ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to research)
ประกาศ คู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน Version 7
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2560 กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) รอบที่ 2 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]