ข่าววิจัย     
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 16
เปิดรับสมัครทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) รอบที่ 2/2560 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เปิดรับสมัครทุน โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NCRT-JSPS) ประจำปี 2561
เปิดรับสมัครทุน สำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติหลังปริญญาเอกประจำปี 2560 (Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) โดย The Nation Research Foundation of Korea (NRF)
เปิดรับสมัครทุน โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพสำหรับประเทศไทย (ทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย)
ประชาสัมพันธ์ การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่13
ประชาสัมพันธ์ โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 2560
เปิดรับสมัครทุน โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561-2562 (Franco-Thai)
เปิดรับสมัครทุน โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์ โครงการ 2017 SATU Joint Research Scheme
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี 2560 ช่วงที่ 2 (พ.ค. - ก.ย. 60)
เปิดรับสมัครทุน ทุนวิจัยประจำปี 2560 โดย มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ประกาศ ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย และทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุน พ.ศ.2560
ประกาศ ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentorship) พ.ศ. 2560
ประกาศ ทุนสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัย (Research Cluster) เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ พ.ศ. 2560
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]