ข่าววิจัย     
ประกาศรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2557
การเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนะนำการทำงานและประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์เลเซอร์สแกนนิ่งพร้อมอุปกรณ์ (Confocal microscope)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนะนำการทำงานและประยุกต์ใช้เครื่องโฟลไซโตมิเตอร์แบบโพลีโครมาติก
มหาวิทยาลัยขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งแหล่งทุนภายนอกในประเทศต่างๆ เช่น สกว. หรือ วช. ฯลฯ โดยในปี พ.ศ. 2556 ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักวิจัยที่มีความประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการ
การสนับสนุนทุนวิจัยแบบแข่งขัน โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรค คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีงบประมาณ 2556
ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ ๙
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตต้นพันธุ์ไม้ดอกและพืชเศรษฐกิจปลอดโรคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
ขอความร่วมมือจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
การศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา (Emerging Science and Technology Development in the US that can be beneficial to Thailand)
ขอเชิญประชุม เรื่อง 2013 Southeast Asia Author Workshop
วช. ขอเชิญ หน่วยงานและบุคคลส่งผลงานประเภทรายการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) 2556
โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2665 (สวทช.) Research Chair Grant
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)แจ้งการจัดสรรทุนประเภทร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกระหว่าง สกว. และสถาบันอุดมศึกษา สำหรับปีงบประมาณ 2557 ภายใน 31 มีนาคม 2556 (สำหรับผู้ไม่เคยได้รับทุน คปก.)
ขอเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ใช้สัตว์ สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็น "นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ ประจำปี 2556" หมดเขต 11 มีนาคม 2556
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 20 21 22 23 24 25 26  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]